การติดตั้งไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติกับเครื่องอ่านบัตรระยะใกล้

Auto Car Barrier Gate with Short Range Card Reader

อุปกรณ์ที่ต้องใช้

Access Controller

Barrier Gate

Short Range Card Reader

Ir Photo Sensor

USB Short Range Card Reader

Short Range Card
(สามารถสั่งพิมพ์ Graphic บนหน้าบัตรได้)

หมายเหตุ: รายการอุปกรณ์ต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการใช้งานจริง

แบบติดตั้ง (PDF)