ระบบไม้กั้นรถยนต์ (car barrier gate)

ไม้กั้นรถยนต์เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในคัดกรองยานพาหนะที่ต้องการเข้า-ออกภายในพื้นที่ที่กำหนดโดยจะปล่อยให้เฉพาะยานพาหนะที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะสามารถเข้าสู่ภายในพื้นที่ได้

การใช้งานไม้กั้นรถยนต์มีอยู่ 3 รูปแบบ หลักๆ คือ

1. แบบ Manual

ใช้แรงงานคนในการควบคุมการเปิด-ปิดของไม้กั้น

2. Semi Automatic

ใช้คนควบคุมการเปิดปิดของไม้กั้นด้วยอุปกรณ์ควบคุมทั้งระยะใกล้ (ปุ่มกด) และไกล (Remote Control)

3. Automatic

เป็นระบบอัตโนมัติโดยติดตั้งเพื่อใช้งานร่วมกับระบบ Access Control หรือที่มักเรียกว่า Key Card

  • ไม้กั้นรถยนต์ที่ทาง Cybertracx นำมาจำหน่ายจะเป็นแบบ Semi Automatic ซึ่งเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติ
  • สามารถติดตั้งระบบ Access Control เพิ่มเติมเพื่อให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติ (Automatic) ได้
  • ส่วนของไม้กั้น (Boom) เป็นแบบ Tele Scopic สามารถยืดหดได้เหมือนเสาอากาศ (3ม. - 6ม. โดยประมาณ)
  • มาพร้อมแผงวงจรควบคุม, ปุ่มกดควบคุมการเปิด-ปิด และ Remote Control เพื่อควบคุมการเปิด-ปิดจากระยะไกล
  • สามารถติดตั้งและทำงานร่วมกับระบบตรวจจับ (Detector) เช่น Photo Sensor, Vehicle Detector เพื่อใช้ในการตรวจจับสิ่งของ, ยานพาหนะ หรือ บุคคลที่อยู่ในระยะทำงานของส่วนของไม้กั้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุได้

การเลือกไม้กั้นรถยนต์

การทำงานของไม้กั้นรถยนต์จะมีส่วนสำคัญที่ทำงานสัมพันธ์กันอยู่ 2 ส่วน คือ 1. ความยาวของส่วนของไม้กั้น (Boom) และ 2. ความเร็วของ Motor ในการเปิด-ปิด (Opening & Closing Time) ดังนั้นการเลือกซื้อไม้กั้นรถยนต์จะต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์ในการทำงานของทั้ง 2 ส่วนนี้ให้มาก โดยที่สามารถสรุปความสัมพันธ์ของการทำงานของทั้ง 2 ส่วนนี้ได้ว่าเป็นความสัมพันธ์เป็นแบบแปรผกผันกัน หมายความว่า "ไม้ยิ่งยาว Motor ยิ่งทำงานช้า ไม้ยิ่งสั้น Motor ยิ่งทำงานเร็ว"

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของส่วนของไม้กั้น (Boom) และ ความเร็ว Motor ในการเปิด-ปิด (Opening & Closing Time)

หมายเหตุ: เนื่องจากส่วนของไม้กั้น (Boom) สามารถยืดหดได้อยู่ในช่วงระหว่าง 3ม. - 6ม. การใช้งานส่วนของไม้กั้นยาวกว่าที่กำหนดจะมีผลทำให้ Motor เสื่อมสภาพเร็วกว่าที่ควรจะเป็นเนื่องจากการทำงานหนัก)

ไม้กั้นรถยนต์ที่ทาง Cybertracx นำมาจำหน่ายสามารถแบ่งตามประเภทของกระแสไฟฟ้าที่ใช้ทำงานได้ 2 แบบ คือ

  • แบบ 220VAC ไม่สามารถปรับความเร็วของ Motor ในการเปิด-ปิด ให้สัมพันธ์กับความสั้นยาวของส่วนของไม้กั้น (Boom) ได้ ดังนั้นก่อนซื้อควรต้องพิจารณาความเร็วของ Motor ในการเปิด-ปิด กับความสั้นยาวของส่วนของไม้กั้น (Boom) ให้เป็นไปตามตารางด้านบน
  • แบบ 24VDC สามารถปรับความเร็วของ Motor ในการเปิด-ปิด ให้สัมพันธ์กับความสั้นยาวของส่วนของไม้กั้น (Boom) ได้ ดังนั้นในระหว่างการใช้งานควรปรับค่าความเร็วของ Motor ในการเปิด-ปิด กับความสั้นยาวของส่วนของไม้กั้น (Boom) ให้เป็นไปตามตารางด้านบน

แนะนำขั้นตอนการเลือกซื้อไม้กั้นรถยนต์ (สำหรับรุ่นที่ใช้ไฟแบบ 220VAC)

  • เลือกความยาวของส่วนของไม้กั้น (Boom) ที่ต้องการ
  • ตรวจอสอบความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของส่วนของไม้กั้น (Boom) และ ความเร็ว Motor ในการเปิด-ปิด (Opening & Closing Time) ตามตารางด้านบน
  • เลือก Model No. ของไม้กั้นที่ต้องการ